Hotline: 0911.59.79.29 - 0976.737.781

BÀN TRANG ĐIỂM GIÁ RẺ

Bàn Phấn Trang Điểm 049D
KT: 0.8*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 048D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 047D
KT: 1.2*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 046D
KT: 1.0*0.7*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 045D
KT: 0.8*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 044D
KT: 1.2*0.5*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 043D
KT: 1.2*1.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 042D
KT: 1.0*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 041D
KT: 1.0*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 040D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 039D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 038D
KT: 1.6*0.75*0.6m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 037D
KT: 1.0*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 036D
KT: 1.4*1.4*0.37m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 12.450.000đ (+Ghế 3.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 035D
KT: 1.2*1.4*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ (+Ghế 1.900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 034D
KT: 1.3*1.6*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ (+Ghế 2.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 033D
KT: 1.2*1.4*0.5m, MDF nhập Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 7.450.000đ (+Ghế 2.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 032D
KT: 1.0*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 031D
KT: 0.8*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 030D
KT: 1.2*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ (+Ghế 2.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 029D
KT: 1.2*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 028D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 027D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 026D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 025D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 024D
KT: 1.4*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 6.450.000đ (+ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 023D
KT: 0.8*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.850.000đ (+ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 022D
KT: 1.0*1.3*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 021D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.850.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 020D
KT: 0.9*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 019D
KT: 0.8*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 018D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 017D
KT: 1.0*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 016D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.580.000đ (+Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 015D
KT: 1.2*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.850.000đ ( +Ghế 1.200.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 014D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.500.000đ (+Ghế 950.000.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 013D
KT: 1.2*0.75*0.5m, Simili nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.450.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 012D
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Bàn Phấn Trang Điểm 011D
KT: 1.0*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 010D
KT: 1.0*0.75*0.5m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 900.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 009D
KT: 0.8*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.850.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 008D
KT: 1.0*1.4*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 007D
KT: 1.0*1.6*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ (+Ghế 1.500.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 006D
KT: 1.2*0.5*1.2m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 4.450.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 005D
KT: 0.8*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (Không ghế)
Bàn Phấn Trang Điểm 004D
KT: 1.0*0.5*075*1.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ (Không Ghế)
Bàn Phấn Trang Điểm 003D
KT: 0.8*0.4*0.75m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 800.000đ)
Bàn Phấn Trang Điểm 002D
KT: 1.0*0.75*0.37m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 5.850.000đ
Bàn Phấn Trang Điểm 001D
KT: 1.0*0.75*0.4m, MDF nhập Malaysia.
LH: 0911.59.79.29 - 0933.20.55.22
Giá: 3.850.000đ (+Ghế 900.000đ)

Tin nên đọc

CHUYÊN TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG TỦ BẾP HIỆN ĐẠI, GIÁ CẢ CỰC RẺ,...
là công ty có thâm niên trong nghành nội thất gỗ, đội ngũ công nhân...
sản xuất thi công tủ quần áo theo kích thước và phong cách hiện...
nội thất phòng khách được thiết kế và phố màu đa dạng , tạo...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
để có được căn phòng rỗng rãi thì chúng ta phải sử dụng nội...
Phòng ngủ cho tuổi tin thiết kế thể hiện tính cách và sở thích...
Nội thất giá rẻ cho căn hộ chung cư, thiết kế 3D miễn phí 100%,...
Nội thất rẻ đẹp chuyên thiết kế, sản xuất, thi công các vật...
G

Bấm để gọi ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay